AktualnościSymfoniaSymfonia ERP

Wydanie Symfonia/Symfonia ERP 2023

Z przyjemnością informuję w imieniu zespołów pracujących nad liniami programów Symfonia oraz Symfonia ERP , że nowa wersja 2023 jest już dostępna.

Zmiany w wersji 2023

 

Okno Lista deklaracji

Przygotowano nowe okno Listy deklaracji.

 

oz_fk_123

 

Nowa odsłona tego okna prezentuje więcej informacji o deklaracjach oraz umożliwia:

 • zaawansowane filtrowanie,
 • dostosowywanie układu kolumn,
 • wyszukiwanie.

Panel filtrów umożliwia wybór wielu filtrów jednocześnie.

Przyciski na pasku narzędziowym to:

btn_fk_dekl_01

Otwiera okno dodawania nowej deklaracji. Domyślnie dodawana jest deklaracja tego samego typu co deklaracja aktualnie wybrana z listy.

 

Aby wybrać rodzaj dodawanej deklaracji rozwiń listę wyboru przyciskiem btn_fk_dekl_07 z prawej strony


btn_fk_dekl_02

Usuwa deklaracje wybrane zaznaczone w pierwszej kolumnie.

 

Usunięcie deklaracji skutkuje również:

– usunięciem powiązanych deklaracji elektronicznych w Repozytorium Dokumentów.

– usunięciem deklaracji JPKV7 przygotowanych na ich podstawie.


btn_fk_dekl_03

Wczytuje ponownie listę deklaracji.


btn_fk_dekl_06

Otwiera okno podglądu zapisanej w Repozytorium Dokumentów deklaracji elektronicznej.


btn_fk_dekl_04

Otwiera okno raportów JPK w Repozytorium Dokumentów.


btn_fk_dekl_05

Otwiera okno e‑deklaracji w Repozytorium Dokumentów.

 

Rozszerzono zakres danych prezentowanych na liście deklaracji. Okno umożliwia wyświetlenie kolumn:

Nazwa kolumny

Opis

Wzór

Wzór deklaracji użyty do jej przygotowania.

Okres

Okres deklaracji zdefiniowany w oknie Parametry wyliczania deklaracji.

Źródło

Informuje o danych użytych do przygotowania deklaracji:

K – dane pochodzą z ksiąg.

B – dane pochodzą z bufora i ksiąg (dla deklaracji została zaznaczona opcja Uwzględnij bufor).

Kwota do zapłaty

Kwota do zapłaty z deklaracji.

Kwota do przeniesienia

Kwota do przeniesienia z deklaracji.

Kwota do zwrotu

Kwota zwrotu z deklaracji.

Stan

Określa status danej deklaracji. Możliwe jest posiadanie dla danej deklaracji jednego spośród trzech stanów: roboczazatwierdzona lub korekta.

Zatwierdzona deklaracja to ta, którą można złożyć do urzędu. W przypadku gdy dla danego okresu istniała już zatwierdzona deklaracja i następną dla tego samego okresu zapisaliśmy jako Korektę, wtedy taka deklaracja będzie o statusie korekta. W przypadku deklaracji VAT-UE dla danego okresu może być tylko jedna zatwierdzona deklaracja. Dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK możliwy jest jedynie Stan: zatwierdzona lub robocza, ponieważ korektą deklaracji VAT-UE jest deklaracja VAT-UEK.

Korekta

Ikona w tej kolumnie oznacza deklarację korygującą.

Zapisano (data programu)

Data ostatniej modyfikacji deklaracji według daty dla programu.

EDK

Wyświetlana w tej kolumnie ikona is-EDK-przycisk informuje, że dana deklaracja (wiersz zapisu) została sporządzona w formie e-deklaracji i przesłana do Repozytorium Dokumentów.

Wysłano

Data wysłania deklaracji.

e-Status

Status przetwarzania wysyłki deklaracji elektronicznej:

ico_ok_01 – potwierdzona,
ico_err_02 – odrzucona,
ico_pending_01 – w trakcie przetwarzania.

UPO pobrano

Ikona w tej kolumnie informuje czy dla przesłanej deklaracji odebrane zostało urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Nr referencyjny

Numer referencyjny nadany deklaracji.

Załączniki

Ikona ico_fk_spin_01 w tej kolumnie informuje, że deklaracja zawiera załączniki.

Notatka

Treść notatki dodanej do deklaracji. Limit długości notatki to 255 znaków.

 

Aby dodać notatkę deklaracji kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Notatka (Alt+n).

Uwagi

Jeśli wykryte zostaną problemy z deklaracją w tej kolumnie wyświetlona zostanie ikona img_fk_193. Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetlony zostanie dymek z informacją o naturze problemu.

Użytkownik

Login użytkownika który ostatni modyfikował deklarację.

Identyfikator deklaracji

Identyfikator deklaracji w systemie Symfonia. Domyślnie kolumna jest niewidoczna.

Data okresu

Pierwszy dzień okresu, za który generowana jest deklaracja lub w przypadku deklaracji rocznych ostatni dzień roku. Domyślnie kolumna jest niewidoczna.

Zapisano (data systemowa)

Pełna data systemowa ostatniego zapisu deklaracji. Domyślnie kolumna jest niewidoczna.

 

Oznaczanie deklaracji w kolumnie Uwagi

W kolumnie Uwagi prezentowane będzie oznaczenie oz_fk_126 dla deklaracji, które zostały zapisane z błędami

 

oz_fk_125

 

W przypadku deklaracji Zaliczka CIT wystąpienie ikony oz_fk_127 w kolumnie Uwagi informuje, że w deklaracji nie została wprowadzona kwota zapłaconej zaliczki (pole 73 deklaracji).

 

Deklaracje dla raportów JPK

Zmieniono podejście do przygotowywania raportów JPK do deklaracji (JPK_V7M, JKP_V7K). Jeśli do deklaracji został już przygotowany raport JPK to wygenerowanie kolejnego, jeśli to możliwe, nadpisze raport istniejący.

Historia zmian

W Historii zmian dodano rejestrację operacji związanych z dodawaniem, usuwaniem i modyfikowaniem deklaracji, e-deklaracji oraz raportów JPK_V7.

 

oz_fk_134

 

Deklaracje – Zaliczka-CIT

Dodano obsługę deklaracji Zaliczka-CIT/K oraz Zaliczka-CIT/M. W danym okresie możliwe jest utworzenie tylko jednego rozliczenia zaliczki CIT, próby utworzenia kolejnych zostaną zablokowane.

 

Ze względu na wyliczanie zaliczek narastająco w ciągu roku, rekomendujemy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności zaliczek CIT od stycznia 2023, bądź od nowego roku obrotowego (jeśli jest inny niż rok kalendarzowy).

 

oz_fk_133

 

Zmieniono nazwę powiązanego z deklaracjami prawa Dostęp do obsługi deklaracji na Dostęp do obsługi deklaracji i zaliczek.

 

Pola wprowadzane ręcznie

Widoczne na deklaracji pole, oznaczone zielonym kolorem nie jest wypełniane automatycznie. Oznaczenie to informuje, że pole należy wypełnić samodzielnie.

 

oz_fk_128

 

Opis dla korekt

Znajdujące się w sekcji E. korekta o inne odliczenia pozycje umożliwiają wprowadzenie własnego Opisu np. wyjaśniającego okoliczności korekty.

 

oz_fk_130

 

Pole opisu pełni wyłącznie funkcję informacyjną dla użytkownika.

 

Operacje – Rachunek zysków i strat

Dla deklaracji Zaliczka CIT oraz CIT-8 dodano Operację otwierającą okno rachunku zysków i strat. Domyślnie ustawienia obliczenia RZiS będą wypełnione na podstawie ustawień deklaracji z której okno zostało wywołane.

 

oz_fk_124

 

Wpisy EDP

Na potrzeby rejestracji danych dla deklaracji Zaliczki-CIT dodano nowe kategorie wpisów EDP:

 • Przychody przejściowe –
 • Przychody przejściowe +
 • Koszty przejściowe –
 • Koszty przejściowe +
 • Odliczana strata z lat ubiegłych

 

Okno Parametry deklaracji

Zmodernizowano okno Parametry deklaracji.

 

oz_fk_132

 

Metoda wyliczenia kwoty VAT dla VIU-DO

Do ustawień deklaracji dodano parametr Metoda wyliczenia kwoty VAT dla VIU-DO.

 

Do wyboru dostępne jest wyliczenie kwoty VAT dla VIU-DO jako:

 • Suma VAT z poszczególnych dokumentów (ustawienie domyślne),
 • VAT od postawy opodatkowania.

 

Przy ustawieniu VAT od podstawy opodatkowania, na raporcie Procedura OSS widoczne będzie oznaczenie komórki z informacją, że “w wyniku zaokrągleń VAT wyliczony od podstawy opodatkowania może być różny od sumy VAT z poszczególnych dokumentów”.

oz_fk_136

 

Deklaracja CIT-8

Schema XML

Zaktualizowano schemę XML deklaracji CIT-8.

 

Załącznik CIT-D

Dodano obsługę załącznika CIT-D.

 

Wypełniając załącznik CIT-D do deklaracji CIT-8, kliknięcie przycisku Dane deklaracji otworzy okno umożliwiające wprowadzenie danych dla sekcji C (dane darczyńcy) oraz sekcji D (dane obdarowanego).

 

 

oz_fk_131

 

 

Załącznik CIT/KW

Dodano obsługę załącznika CIT/KW.

 

Załącznik CIT/KW jest informacją o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia, a także podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. CIT estoński). Załącznik ten jest obowiązkowy dla podatnika, który wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek i wypełnia się go wraz z zeznaniem rocznym sporządzonym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (przed przejściem na estoński CIT).

 

oz_fk_138

 

Termin płatności i data zapłaty – korekty dot. ulgi na złe długi

Przy wprowadzaniu powiązania z dokumentem korygowanym przy rejestracji korekt związanych z ulgą na złe długi dostępne będą pola umożliwiające wprowadzenie Terminu płatności lub Daty zapłaty

 

Dla dokumentów z rejestrem ulgi na złe długi “zmniejszenie VAT” możliwe jest wprowadzenie terminu płatności, a z rejestrem “zwiększenie VAT” daty zapłaty.

 

Funkcjonalność będzie mieć zastosowanie w przypadku potrzeby wprowadzenia korekty dokumentów ulgi na złe długi nie istniejących w programie (przed pierwszym rokiem pracy z programem), które zostały wprowadzone do bilansu otwarcia.

 

oz_fk_135

 

Nowy raport – Konta akt. ZOiS – graficzny

Dodano nowe raporty dla okna Zestawienie obrotów kont:

 • Konta aktywne (ZOiS) – graficzny
 • Konta aktywne (ZOiS) – graficzny (z excelem)

 

Są to wersje dostępnych wcześniej raportów, rozszerzone o prezentację informacji o bilansie otwarcia oraz wyliczeniem obrotów narastająco.

 

Wykazywanie kwot w kolumnach raportu zależy od ustawienia pól Narastająco oraz Z bilansem otwarcia na oknie Zestawienie obrotów kont, w kontekście którego wykonywany jest raport.

 

Wpisy w EDP

Zmieniono nazewnictwo stosowane w kontekście Ewidencji Danych Podatkowych. Od tej pory stosowana będzie forma ‘Wpis EDP’ zamiast ‘Wyjątek EDP’. Zmiany dotyczą m.in. nazw raportów i praw użytkowników.

 

Dodano nową grupę wpisów CIT/PIT-Zaliczka zawierającą kategorię Odliczana strata z lat ubiegłych.

 

Dodawanie wpisów EDP z deklaracji

Okno wprowadzania wpisu w EDP otwierane z okna deklaracji (Alt+strzałka w dół w polu deklaracji) będzie zawierało listę kategorii ograniczoną do kategorii istotnych w kontekście wywołania okna.

 

Menu kontekstowe w oknie deklaracji

Dla deklaracji dla edycyjnych pól z kwotami dodano menu kontekstowe zawierające polecenia:

 • Kopiuj – kopiuje kwotę z pola do schowka Windows.
 • Wstaw wpis EDP (Alt+strzałka w dół) – otwiera okno dodawania wpisu EDP dla wybranego pola.

 

oz_fk_129

 

e-Sprawozdania (JPK_SF)

Domyślne ustawienia dla generowanych e-sprawozdań podpowiadane będą na podstawie wprowadzonych ustawień Parametrów deklaracji.

 

Program poprawy jakości

Rozpoczęto zbieranie danych statystycznych związanych użyciem raportów dotyczących zaliczek CIT oraz obrotów kont aktywnych.

 

Opisy pozycji na dokumencie – wyłączenie weryfikacji kontraktów

W oknie parametrów stałych Opisy pozycji na dokumencie dodano ustawienie Ignoruj znak # w opisie pozycji. Gdy parametr jest zaznaczony nie będzie wykonywana walidacja powiązania dokumentu z kontraktem (w opisie dokumentu numery kontraktów oznaczone są znakiem # na końcu numeru).

 

Import wyciągów bankowych z CSV

W module Symfonia Repozytorium Dokumentów dodano został nowy format importu wyciągów bankowych: CSV (konfigurowalny).

 

W oparciu o kreator konfiguracji można łatwo skonfigurować szablon importu dla wyciągów bankowych z formacie CSV.

 

Więcej informacji – Repozytorium dokumentów >>

 

Oznaczenie ikony filtra kolumny

Poprawiono graficzne wyróżnienie ikony (lejka) filtra kolumny w nowych oknach programu (np. Lista deklaracji, Przeglądanie VAT, Ewidencja EDP).

 

oz_fk_137

 

Inne zmiany

 • Włączono obsługę większego rozmiaru pamięci w aplikacji – do 4GB.
 • Usunięto błędy w działaniu wysyłki powiadomień i wysyłki wskazanego w kolejności typu powiadomienia.
 • Usunięto problem blokujący generowanie JKP_KR za miesiąc (który nie jest pełny), w trakcie którego kończy się rok obrachunkowy.
 • Rozwiązano problem blokujący wysyłkę powiadomienia automatycznie zaznaczonego po wejściu do okna.
 • Rozwiązano problem blokujący w bilansie mikro wprowadzenie kwoty do pozycji pasywa B.
 • W mechanizmie integracji rozwiązano problem braku wypełnienia wartości pól EDP podczas zapisania różnic kursowych.
 • Naprawiono wywołanie pomocy kontekstowej dla okien Zaawansowany import wyciągów bankowych oraz Automatyczne przeksięgowania VAT.
 • Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu Automatyczne przeksięgowania VAT.
 • Poprawiono mechanizm zabezpieczający przed powstawianiem duplikatów dokumentów.
 • Zabezpieczono program przed przypadkowym kliknięciem przycisku Rozlicz przy przechodzeniu do rozrachunków z dokumentu.
 • Dla deklaracji JPK V7 naprawiono uwzględnianie dokumentów korekty ze stawką 0% i atrybutem MR_UZ (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy).
 • Zaktualizowano ustawienia stawek odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 • Rozwiązano problem nieaktywnego przycisku Generuj wyjątek EDP zwiększający po zapłacie dla CIT-WZ.
 • Rozwiązano problem wyłączania programu przy próbie utworzenia wydruku Uprawnienia użytkownika.
 • Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowych przeksięgowań zamknięcia roku.
 • Poprawiono obsługę dużych załączników dołączanych do e-sprawozdań.
 • Poprawiono obsługę wykazywania na deklaracji VIU-DO kwoty należnego podatku VAT do zapłaty w sytuacji, gdy jest mniejsza od zera.
 • Rozwiązano problem braku okresu w ustawieniach dla przygotowywanej części ewidencyjnej JPK_V7M.
 • Walidacja Terminu płatności oraz Daty zapłaty, dla ręcznie wprowadzanego dokumentu dotyczącego ulgi na złe długi, nie będzie zgłaszała braku wartości jako błędu (na czerwono) ale jako ostrzeżenie.
 •  Nie można zatwierdzić deklaracji CIT-8. Komunikat: Stwierdzono niezgodność kwot wykazanych w załączniku CIT/WZ
 • Rozwiązano problem przypadków zamykania programu przy próbie powrotu do pola z Kwota z przeniesienia na formularzu raportu Wydruk dziennika – graficzny.
 • Rozwiązano problem przypadków zamykania programu przy próbie wydruku deklaracji CIT-8.
 • Dla wydruków rozrachunków naprawiono egzekwowanie ustawienia wydruk bez ramek.
 • Usunięto problem ograniczający zbiorcze nadawanie transakcji do 20 pozycji.
 • Dodano komunikat przy próbie rozbicia kwot po stronie WN w dokumencie bez wypełnionego rejestru.
 • Usunięto problem z zapisem atrybutów rachunków bankowych firmy dla innych modułów Symfonia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *