AktualnościJPKSymfonia ERP

Sage Symfonia 2021

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programów – Sage Symfonia 2021. 

Wydanie Sage Symfonia  2021 – główne zmiany.

Obszar Finanse i Księgowość (w tym Środki Trwałe):

Ulga na złe długi

Korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu.

Umożliwiono obsługę ulgi na złe długi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.

Prognoza przeszacowania walut – wycena bilansowa odwracalna

Do okna Prognoza przeszacowania walut dodano pole Dokonaj wyceny bilansowej odwracalnej. Gdy pole jest zaznaczone dokument wystawiany jest wraz z jego odwróconą formą.

Przeszacowanie walut >>

Przeglądanie VAT

Atrybuty JPK_V7

Na oknie Przeglądanie VAT dodano możliwość grupowej zmiany atrybutów i grup towarowych na potrzeby JPK_V7.

oz_f50_17

Dodano nowe przyciski:

 • PK_V7 dok. – obsługuje zmianę atrybutów dokumentów JPK_V7,
 • JPK_V7 rej. – obsługuje zmianę grup towarowych (GTU).

Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu.

Przyciski rozwijają menu z dwoma pleceniami Nadaj atrybuty i Usuń atrybuty. Otwierają one okno w którym należy zaznaczyć atrybuty, które chcesz, aby zostały dodane/usunięte z wybranych z listy zapisów w rejestrach VAT.

Okna dialogowe dodawania/usuwania służą do wyboru atrybutów dla danej operacji i nie prezentują stanu bieżącego atrybutów dla wybranych zapisów w rejestrach.

Informacja o atrybutach dokumentów i grupach towarowych prezentowana jest w nowych kolumnach JPK_V7 dok. oraz JPK_V7 rej.

Filtrowanie

Dostępne dla filtrów parametry rozszerzono o zakładkę z atrybutami JPK_V7:

oz_f50_18

Dla wyboru filtra rejestru dodano dodatkową poziom umożliwiający szybszy wybór grup rejestrów:

oz_f50_19

JPK_V7 – edycja numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach

Umożliwiono edycję numeru w własnego zaksięgowanego dokumentu. Zmiana numeru zostanie zarejestrowana w historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanych dokumentach w grupie praw JPK.

Aby zmiany zostały uwzględnione w JPK_V7 należy ponownie wygenerować plik JPK_V7.

Eksport danych do JPK_V7

Marża dodatnia

Dodano obsługę wykazywania marży dodatniej na deklaracji JPK_V7.

Obecnie marża ujemna nie jest obsługiwana.

Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie zakupu:

 • – oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ),
 • – wybierz rejestr niepodlegający VAT.

Atrybut wykorzystywany jest przez program tylko do prawidłowej prezentacji kwot na JPK_V7, ale transakcja nie jest oznacza atrybutem „MR” w pliku JPK.

Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie sprzedaży:

 • – oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ),
 • kwotę zakupu zarejestruj w rejestrze niepodlegającym VAT,
 • kwotę marży zarejestruj w rejestrze podlegającym VAT.

Kraj kontrahenta

Kraj kontrahenta w deklaracji JPK_V7 będzie wykazywany tylko, gdy podany jest jego numer NIP.

JPK_SF

Struktury sprawozdań

Zaktualizowano format schem JPK_SF do wersji 1-5. Zmiana dotyczy sprawozdań firm o statusie Bank.

Weryfikacja poprawności

Pola, w których wykryte zostaną błędy zgodności wprowadzonych danych ze schemą JPK oznaczane będą czerwoną ramką.

Wydruki rejestrów VAT – optymalizacja

Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.

Noty odsetkowe – optymalizacja

Poprawiono wydajność generowania not odsetkowych.

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu można:

 • sprawdzić informacje o zakupionej usłudze,
 • sprawdzić numery seryjne zakupionego programu,
 • pobrać fakturę elektroniczną,
 • sprawdzić indywidualny numer do identyfikacji telefonicznej, który należy podać dzwoniąc do Wsparcia Technicznego Sage,
 • tworzyć nowe i edytować istniejące zgłoszenia dla Wsparcia Technicznego Sage, jak również śledzić postęp prac nad zgłoszeniem i przeglądać historię zgłoszeń.

Serwis Sage eBOK >>

Aby założyć konto na platformie Sage eBOK, należy pobrać, wypełnić i zeskanować formularz rejestracyjny i odesłać go na adres bok@sage.com.pl.

Dostępna jest także wersja edytowalna, którą można pobrać, wypełnić w edytorze tekstu oraz podpisać elektronicznie (akceptowalny jest jedynie podpis kwalifikowany), a następnie odesłać na adres bok@sage.com.pl.

Instrukcja założenia konta na platformie eBOK >>

Inne zmiany

 • Naprawiono przenoszenie daty i numeru do kolejnych zapisów rozbicia na dokumencie WB.
 • Naprawiono przypisywanie dat dla zapisów rozliczających pochodzących z kolejnych rozbić.
 • Usunięto problem braku daty na rozrachunku jeśli na dokumencie WB również nie było dat.
 • Naprawiono uzupełnianie daty dokumentu i daty operacji gospodarczej na dokumencie różnic kursowych wystawianym automatycznie do dokumentu wyciągu bankowego bez daty operacji.
 • Rozwiązano problem braku daty w rozrachunkach na koncie pracownika z dokumentu RZL.
 • Rozwiązano problem powodujący znikanie kwot odsetek po rozliczeniu dokumentu z rozbitym zapisem WB.
 • Przywrócono podsumowanie dla dokumentów typu wyciąg bankowy.
 • Naprawiono wyświetlanie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dokumentu wyciągu bankowego lub wyciągu bankowego walutowego, gdy istnieją nie zapisane zmiany.
 • Data wpływu dowodu zakupu na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data zakupu.
 • Data sprzedaży na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data wystawienia.
 • Przedrostek kraju z numeru NIP kontrahentów z Unii Europejskiej prezentowany będzie w oddzielnym polu na JPK_V7.
 • Naprawiono możliwość zmiany urzędu skarbowego w części deklaracyjnej JPK_V7.
 • Naprawiono uruchamiane raportów z grupy Wskaźniki > Rejestry VAT.
 • Ujednolicono precyzję zaokrągleń w zestawieniach podsumowujących VAT.
 • Rozwiązano problem podwojenia kwot transakcji dla kontrahentów, dla których zdefiniowano wiele osób kontaktowych.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawne wyliczenie wartości korekty dla Ulgi za złe długi, gdy pierwotny dokument FVZ zawiera księgowanie równoległe częściowo rozliczające kwotę brutto.
 • Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia automatycznej korekty zwiększającej w związku z ulgą na złe długi.
 • Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu wyjątków EDP z poziomu dokumentu.
 • Rozwiązano problem synchronizacji kartoteki kontrahentów, gdy wskazano osobę kontaktową.
 • Usunięto błąd (CLR_FKException: Właściciel dla tego rezultatu został już ustawiony) synchronizacji kartoteki kontrahentów z programem Handel.
 • W edytorze JPK_SF nie będzie wyświetlane ostrzeżenie przy opuszczaniu błędnie wypełnionego pola. Zweryfikowanie negatywnie pola będą oznaczane czerwoną ramką.
 • Uzupełniono sprawozdanie JPK_SF dla Alternatywnej spółki inwestycyjnej o załącznik nr 2 (Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej).
 • Usunięto błąd blokujący możliwość przygotowania JPK_SF dla firmy o statusie Skonsolidowana Jednostka Inna.
 • Poprawiono obsługę drukarek sieciowych przy pracy w trybie terminalowym.
 • Naprawiono egzekwowanie ukrywania na liście wyboru firm, w których moduł FK jest nie aktywny.
 • W oknie Przeglądanie VAT naprawiono filtr dla kontrahentów incydentalnych.

Obszar Handel  

Kartoteka Płatności – płatności elektroniczne

W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych w kolumnie e‑płatność.

oz_hmf_46

Contact Manager – import kontaktów

Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Manager. Dodano eksport w formacie xls oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.

Import kontaktów nie przenosi powiązania kontaktu z kontrahentem.

Dane adresowe eksportowane i importowane są jako jedna wartość.

Sage Connect

Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Sage Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych miedzy aplikacjami Sage pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Sage Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.

img_s_connect

Funkcjonalność Sage Connect jest dodatkowo płatna. Użytkownicy, którzy chcieliby z niej skorzystać proszeni są o kontakt z działem sprzedaży firmy Sage sp. z o.o.

W ustawieniach programu Współpraca z modułami dodano grupę Sage Connect umożliwiającą konfigurację połączenia z serwisem miedzyfirmami.pl pośredniczącym w wymianie danych.

Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Sage Connect powinni mieć nadane nowe prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

Polecenie eksportu dokumentów dla Sage Connect dostępne jest z kartotek dokumentów SprzedażMagazynZakup pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Sage Connect.

Eksport dla dokumentów płatności dostępny jest z okna zestawienia Raport płatności (kartoteka Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności) pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Sage Connect.

Eksport dokumentów do Sage Connect >>

Eksport do FK dokumentów handlowych przez Sage Connect >>

Eksport do FK dokumentów magazynowych przez Sage Connect >>

Eksport do FK dokumentów płatności przez Sage Connect >>

Status wysłanych dokumentów w kartotekach będzie oznaczony w kolumnie Status FK ikonami:

Widok klasycznyWidok nowyOpis
SD_wyslany_w_trakcieSD_wyslany_w_trakcie_nw Dokument jest w trakcie wysyłania.
SD_wyslany_na_SDSD_wyslany_na_SD_nw Dokument został wysłany. Wartość filtra: eksport wysłany.
SD_odebranySD_odebrany_nw Dokument został odebrany przez program księgowy. Wartość filtra: eksport odebrany.

Paragony zbiorcze

Dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego.

W oknach ustawień dla eksportu dokumentów sprzedaży (polecenie Eksport > Eksport danych) oraz  integracji dokumentów sprzedaży (polecenie Operacje > Integracja z FK) dodano parametry:

 • Eksportuj paragon jako dokument zbiorczy – powoduje, że dla paragonów tworzony będzie dokument zbiorczy oznaczony atrybutem RO dla JPK_V7.
 • Twórz dekrety zbiorcze – tworzone dla paragonów dokumenty zbiorcze będą sumowały zapisy w jeden dekret.
img_hmf_04

Operacja eksportu paragonów jako dokument zbiorczy pomija paragony, wystawione na kontrahenta kartotekowego.

Operacja możliwa jest tylko, gdy współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest z wykorzystaniem Obiektu integracji lub za pośrednictwem plików (format 3.0).

Obecnie w przypadku pracy w trybie wspólnej bazy, przygotowanie i przekazanie dokumentu zbiorczego za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów nie jest możliwe. W takiej sytuacji, aby utworzyć i przesłać do FK dokument zbiorczy, można wykorzystać eksport do pliku (format 3.0).

Anulowane paragony

Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.

Dla anulowanych paragonów możliwa będzie zmiana schematu księgowania oraz podgląd dekretacji.

Wymiana danych – wspólna baza

Repozytorium dokumentów w tej wersji nie obsługuje przekazywania dokumentów zbiorczych. Jeśli współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest w ramach wspólnej bazy i dokumenty przekazywane są za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów wtedy, aby wprowadzić paragony do systemu księgowego należy to zrobić ręcznie, lub skorzystać z eksportu/importu danych do pliku w formacie 3.0.

JPK_V7 współpraca z FK >>

Dokumenty zakupu – atrybuty GTU

Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.

Deklaracja JPK_V7 nie wymaga rejestracji tych informacji.

Wydruki – Atrybuty JPK_V7

Dodano możliwość wykazania atrybutów JPK_V7 dokumentów na wydrukach:

 • Kontrola faktur sprzedaży,
 • Kontrola faktur zakupu.

Do ustawień wydruku dodano parametr Atrybuty JPK_V7 (nie dotyczy atrybutów grup towarowych).

Lista wykresów – Sprzedaż

Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) – zaliczki.

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu można:

 • sprawdzić informacje o zakupionej usłudze,
 • sprawdzić numery seryjne zakupionego programu,
 • pobrać fakturę elektroniczną,
 • sprawdzić indywidualny numer do identyfikacji telefonicznej, który należy podać dzwoniąc do Wsparcia Technicznego Sage,
 • tworzyć nowe i edytować istniejące zgłoszenia dla Wsparcia Technicznego Sage, jak również śledzić postęp prac nad zgłoszeniem i przeglądać historię zgłoszeń.

Serwis Sage eBOK >>

Aby założyć konto na platformie Sage eBOK, należy pobrać, wypełnić i zeskanować formularz rejestracyjny i odesłać go na adres bok@sage.com.pl.

Dostępna jest także wersja edytowalna, którą można pobrać, wypełnić w edytorze tekstu oraz podpisać elektronicznie (akceptowalny jest jedynie podpis kwalifikowany), a następnie odesłać na adres bok@sage.com.pl.

Instrukcja założenia konta na platformie eBOK >>

Inne zmiany

 • Naprawiono operację zbiorczego ustawiania wymiarów analitycznych, dla wartości bez danych.
 • Naprawiono czyszczenie przypisania dokumentu do aktualnego Rodzaju przy zmianie przypisania.
 • Jeśli kontrahent nie ma numeru NIP/działalności, w deklaracji intrastat wywóz w polu IdKontrahenta wypełniana będzie wartość NATURAL PERSON.
 • Umożliwiono wykonanie zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres z uwzględnieniem kontrahentów ze sprzedażą zerową.
 • Zmieniono stosowaną w zgłoszeniach INTRASTAT regułę DAT na DPU (zgodnie z Incoterms 2020).
 • W nowym widoku kartoteki towarów naprawiono wyszukiwanie w kodzie kontrahenta jeśli jest dłuższy niż 97 znaków.
 • Adres e-mail oraz Telefon1 kontrahenta będą aktualizowane przy synchronizacji z GUS tylko jeśli nie zostały wypełnione.
 • Na wydruku dokumentu korekty WDT w stopce VAT naprawiono wykazywanie kwoty netto i brutto.
 • Rozwiązano problem komunikatu błędu “The multi-part identifier”vKh.guid” could not be bound” podczas generowanie zestawień.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień przy operacji wystawiania zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem obiektu BZlecenie.
 • Naprawiono uruchamianie programu z wiersza poleceń z wykonaniem raportu.
 • Naprawiono wykazywanie wartości przed i po korekcie na wydruku Przychód wewnętrzny – korekta.
 • Naprawiono wykazywanie w kartotece faktycznego statusu rozliczenia dokumentu po jego edycji.
 • Naprawiono raport diagnostyczny ZZ: diagnostyka bazy związków.
 • Naprawiono uwzględnianie atrybutów JPK_V7 przy kopiowaniu dokumentu sprzedaży do schowka i do bufora.
 • Rozwiązano problem aktualizacji nazwy i opisu zlecenia produkcyjnego na wartości domyślne podczas ich edycji.
 • Naprawiono pobieranie wartości dla pola CN na wydrukach ofert.
 • Naprawiono przenoszenie parametrów MPP dobrowolny przy współpracy z programem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji.
 • Rozwiązano problem błędu wykonania raportu CN: diagnostyka bazy cen.
 • Naprawiono filtr statusu realizacji zamówień obcych w nowym  widoku kartoteki.
 • Naprawiono generowanie raportu Historia towaru – dokumenty.
 • Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczana ilości przy korekcie dokumentu przychodowego ze wskazaniem dostawy.
 • Rozwiązano problem naliczania VAT na fakturze do zamówienia występujący, gdy domyślny sposób generowania dokumentów ustawiono na “pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie”.
 • Naprawiono wizualne wykazywanie w kartotece rozliczenia faktury zakupu w przypadku towarów nie kartotekowych.
 • Naprawiono wypełnianie pola P_12 w pliku JPK_FA, dla faktury sprzedaży w walucie.
 • Naprawiono usuwanie rezerwacji tworzonej na potrzeby wprowadzanego dokumentu (nowy widok) w przypadku, gdy dokument został zamknięty bez zapisywania.
 • Naprawiono możliwość zbiorczego usunięcia wartości słownikowych z pól własnych dodanych do dokumentów.
 • Naprawiono egzekwowanie ustawienia daty wejścia do rejestru jako daty sprzedaży dla typu dokumentu.
 • Rozwiązano problem z braku aktualizacji cennika przy zapisie zmienionego zamówienia obcego.
 • Naprawiono uzupełnianie (określonego w typie dokumentu) rejestru należnego na wystawianym do PZ dokumencie DIM.
 • Naprawiono zapisywanie zmian w rezerwacji ze wskazaniem dostaw w edytowanym dokumencie ZMO.
 • Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu diagnostyki TW: diagnostyka bazy towarów.
 • Usunięto błąd występujący przy operacji Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia.
 • Rozwiązano problem błędu występującego przy wystawianiu faktury do paragonu.
 • Naprawiono aktualizację statusu rozliczenia dokumentów wystawianych przez program Zarządzanie Produkcją.
 • Wprowadzono poprawki eliminujące występowanie błędu HRESULT, podczas pracy na nowych kartotekach.

Pobieranie:

https://pobierzprogram.sage.com.pl/symfoniaerp20210

https://pobierzprogram.sage.com.pl/50c20210

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *