AktualnościKadry i PłaceSymfoniaSymfonia ERP

Wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.1 już jest

Informujemy, iż wydano nową wersję Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.1.

Zmiany w wersji 2022.1

Termin wypłaty

Dodano obsługę terminu wypłaty dla okresów płacowych. Określenie terminu wypłaty w oknie definicji okresów ma wpływ na ustawienie kolejności okresów płacowych, rozliczanie wynagrodzeń osób, które w trakcie miesiąca kończą 26 rok życia oraz naliczanie wpłat PPK.

 

Okresy płacowe – termin i kolejność wypłat

Do ustawień okresów płacowych dodano pole Termin wypłaty. Na podstawie wprowadzonej w polu daty program:

 • wykona naliczanie wynagrodzeń dla osób, które w takcie miesiąca kończą 26 lat i tracą prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku.
 • ustali terminy dla zdarzeń PPK (więcej informacji w dalszej części opisu).
 • określi miejsce dodawanego okresu na zakładce kolejność wypłat.

 

oz_kip_132

 

Domyślnie data ustawiana jest na ostatni dzień miesiąca (na podstawie wybranego miesiąca rozliczenia listy płac). W kolejnych miesiącach podczas tworzenia okresu na podstawie już istniejącego, data zostanie przepisana z zachowaniem tego samego dnia co w okresie wzorcowym (np. jeśli termin wypłaty w okresie płacowym ustawiony jest na 5 maja, to w okresie utworzonym na jego podstawie, termin wypłaty to 5 czerwca).

W przypadku, gdy wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane w miesiącu następnym, to datę terminu wypłaty należy zmienić ręcznie. Po ustawieniu terminu wypłaty na następny miesiąc, wartości w polach Rozliczenie ZUS i Rozliczenie pod. doch. dla pracowników automatycznie zmienią się na miesiąc zgodny z datą wpisaną w polu Termin wypłaty.

Jeśli podczas zapisywania wykryte zostaną okresy z późniejszym terminem wypłaty program wyświetli informację, że operacja może mieć wpływ na wartości naliczeń w kolejnych okresach.

 Po dwukrotnym kliknięciu w pole termin wypłaty, pojawia się kalendarz, dzięki któremu można szybciej wybrać datę.

gif_016

 W przypadku dokonania ręcznych zmian i ustawienia terminu wypłaty i rozliczenia podatku dochodowego dla pracowników w różnych miesiącach, podczas zapisywania pojawia się komunikat o rozbieżności w tych datach.  

 Na zakładkach Podział na lata Kolejność wypłat okna Okresy dodano kolumnę prezentującą ustawiony dla okresu Termin wypłaty.

oz_kip_133

Możliwość ręcznego ustawienia kolejności wypłat (na zakładce Kolejność wypłat) jest nadal dostępna dla użytkownika.

Dla okresów płacowych utworzonych w poprzednich wersjach programu, termin wypłaty zostanie uzupełniony automatycznie według zasady:

– według daty wypłaty z listy płac, do której okres jest dołączony,

– na ostatni dzień miesiąca (dla okresów bez przesunięcia),

– na 10 dzień następnego miesiąca (dla okresów z przesunięciem).

Automatyczne uzupełnienie Terminu wypłaty podczas konwersji danych firmy do wersji 2022.1 nie wpływa na ich naliczenia i położenie w Kolejności wypłat. Nie ma potrzeby otwierania tych okresów w celu poprawy terminu wypłaty.

 Listy płac

Gdy tworzona jest lista płac, do której automatycznie zakładany jest okres płacowy, to Termin wypłaty dla okresu płacowego uzupełniony zostanie na podstawie Daty wypłaty z ustawień listy płac.

oz_kip_136

W przypadku modyfikacji Daty wypłaty w istniejącej już liście płac, nie nastąpi automatyczna zmiana Terminu wypłaty w dołączonych okresach płacowych. W takiej sytuacji pojawia się komunikat.

oz_kip_138

 

Korekty

W oknie tworzenia procesu korekty dodano pole Termin wypłaty.

 

oz_kip_134

Wprowadzony termin wypłaty spowoduje ustawienie okresu korygującego w Kolejności wypłat.

Ustawienie terminu wypłaty dostępne jest również w kolejnym kroku kreatora, do czasu kliknięcia przycisku Korygowanie.

 

oz_kip_135

 

Aby zmienić termin wypłaty po utworzeniu okresu korygującego należy go otworzyć do edycji w oknie Okresy.

PPK a termin wypłaty

Wprowadzone w okresach płacowych terminy wypłat zostały powiązane z działaniami realizowanymi przez zdarzenia PPK:

 • zgłoszenie pracowników do PPK,
 • rezygnacji z PPK,
 • wznowienia uczestnictwa w PPK (po 4 latach od rezygnacji),
 • zmiany w zgłoszonej wysokości % składek, oznaczonej w atrybucie Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej na Tak.

Termin wypłaty nie oddziałuje na pozostałe zdarzenia PPK (tj. wznowienie, zakończenie uczestnictwa, zwykłe zmiany % składek, zwolnienie).

W przypadku, kiedy w trakcie miesiąca następuje rezygnacja z PPK, a miała miejsce już jakaś wypłata z uwzględnieniem naliczenia PPK, na kolejnej liście płac w danym miesiącu, pomimo braku naliczeń, pojawi się informacja o naliczaniu PPK. Jednak naliczenia nie będą miały miejsca, ze względu na to, że termin wypłaty jest nadrzędny wobec parametru  

 

oz_kip_139

 

PPK rezygnacja w trakcie miesiąca pomiędzy wypłatami, nie powoduje automatycznego zwrotu naliczonych przed rezygnacją składek.

PPK przystąpienie, wprowadzone przed określonym w okresie płacowym terminem wypłaty, powoduje automatyczne naliczenie PPK w okresach z późniejszym terminem wypłaty.

Przelewy a termin wypłaty

W oknie Przelewów jako data przelewu domyślnie jest podpowiadana data Termin wypłaty ustawiona na oknie okresów. Jeżeli przelew ma zostać zrealizowany w innym terminie należy ręcznie zmienić datę.

 

Kolejność okresów

Okresy na karcie wynagrodzeń pracownika będą ułożone w tej samej kolejności, w jakiej ustawiona jest kolejność wypłat okresów.

oz_kip_137

W takiej kolejności będą również prezentowane okresy na wydruku karty wynagrodzeń.

Deklaracja PIT-2

Dodano obsługę nowego wzoru deklaracji PIT-2(8).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zgłoszonym prośbom, w stopce dokumentu nie pojawia się data systemowa.

 

Dane firmy

Poprawiono układ danych prezentowanych na zakładce ustawień Danych firmy.

Dane adresowedane teleadresowe oraz rachunki bankowe wydzielono na oddzielne zakładki.

 

gif_014

 

Polski ład – poprawki
 • Poprawiono problem z naliczaniem okresu i wykazywaniem ujemnej odroczonej zaliczki w sytuacji gdy istnieje odroczona zaliczka z poprzedniego miesiąca, a w kolejnych okresach miesiąca zaliczka obliczona według zasad Polskiego ładu jest korzystniejsza, co powoduje zrolowanie odroczonej zaliczki.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem zaliczki odprowadzonej w okresie, w którym rozliczane są tylko składniki nie wchodzące do kwoty brutto.
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki odprowadzonej dla korekty uwzględniającej stosowanie odroczonej zaliczki, w sytuacji gdy przed tą korektą była inna korekta wynagrodzenia rozliczana w tych samych miesiącach.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem odroczonej zaliczki na podatek narastająco dla pracownika, który ma rozliczone zarówno wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej.
 • Poprawiono wyliczenie elementu ub. zdr. odliczone (do 31 grudnia 2021) w rozliczeniu umowy zlecenia w sytuacji, gdy pracownik ma rozliczenie z umowy o pracę i umowy zlecenie, ale z umowy zlecenia ma stosowane odroczenie zaliczki, a z umowy o pracę nie.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem odroczonej zaliczki w sytuacji gdy wynagrodzenie jest rozliczone na kilku okresach w miesiącu, a następnie zmieniamy kolejność okresów w zakładce Kolejność wypłat.
 • Poprawiono problem z wyliczaniem w kolejnych miesiącach odroczonej zaliczki narastająco w sytuacji ,gdy przed okresem podstawowym istnieją okresy pomocnicze.
 • Rozwiązano problem z doliczaniem odroczonej zaliczki z poprzedniego okresu w sytuacji, gdy wynagrodzenie w miesiącu przekracza limit 12800 zł.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem odprowadzonej zaliczki w sytuacji gdy w ramach jednego miesiąca były rozliczanie wynagrodzenia bez stosowania oraz ze stosowaniem przepisów o odroczonej zaliczce.
 • Poprawiono wyliczanie odroczonej zaliczki w sytuacji gdy stosowane są przepisy o odroczonej zaliczce, a pracownik od początku roku ma naliczanie wynagrodzenie w drugim progu podatkowym tj. 32%.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem zaliczki na podatek gdy pracownik ma niskie wynagrodzenie i korzysta z PIT 0, a jednocześnie ma wypłacony zasiłek, który jest opodatkowany.
 • Poprawiono wyliczanie podatku dla korekty wynagrodzenia z ustawionym na TAK parametrem stosowania odroczonej zaliczki dla okresów, w których przepisy o odroczonej zaliczki nie były stosowane.
 • Poprawiono problem z wyliczaniem pobranej zaliczki w sytuacji gdy w ramach jednego miesiąca zaliczka w jednym okresie jest bardziej korzystna według przepisów obowiązujących w 2021 roku, a w innym okresie według Polskiego ładu.
 • Rozwiązano problem z podwójnym naliczaniem kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej w okresach korekty do okresów płacowych, w których nie były stosowane przepisy o odroczonej zaliczce.
 • Poprawiono wyliczanie odprowadzonej zaliczki w korekcie, gdy pracownik ma umowę o pracę i prawa autorskie.
 • Rozwiązano problem z wyliczeniem elementu zaliczka na p. doch. odprowadzona do US (31 grudnia 2021) w sytuacji gdy 2022 roku następuje przekroczenie progu podatkowego.
 • Poprawiono wyliczenia w korekcie dla elementu PPK wpłata pracodawcy w okresie gdy element Liczba miesięcy przesunięcia wpłat ma wartość zero.
 • Rozwiązano w umowie o pracę problem z błędnym wyliczaniem zaliczki na podatek dla korekty związanej z przekroczeniem podstawy składek emerytalno-rentowych przed wejściem Polskiego ładu.
 • Poprawiono rozliczanie odroczonej zaliczki w korekcie umowy zlecenia zwolnionej z podatku (PIT 0 dla seniora).

W sytuacji, gdy robimy korektę ulgi dla klasy średniej w ramach tego samego miesiąca podatkowego, to w okresie korekty powinien być ustawiony ten sam miesiąc, co w okresie pierwotnym.

 

Ustawione wartości parametrów

Wzorzec \ Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach

typ potrącenia Potrącenie zaliczek pieniężnych

od 2022-03-01

784,16 zł.

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach

typ potrącenia Potrącenie za zgodą pracownika

od 2022-03-01

784,16 zł.

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach

typ potrącenia Potrącenie z tytułem wykonawczym

od 2022-03-01

980,19 zł.

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach

typ potrącenia Potrącenie kar pieniężnych

od 2022-03-01

784,16 zł.

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach

typ potrącenia Alimenty

od 2022-03-01

594,05 zł.

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2022-04-01 do 2022-06-30

108,9

Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe)

od 2022-02-09 do 2022-03-08

od 2022-03-09

8,25

9,00

 

Poprawka – Zaliczka odprowadzana do US

Rozwiązano problem braku zaliczki odprowadzonej do US w okresie, dla składnika opodatkowanego, który nie wchodzi do kwoty brutto.

W związku z tym dodano nową klasę: 011 Wchodzi do podstawy opodatkowania i nie wchodzi do kwoty brutto wynagrodzenia, oraz element ustalenia zaliczki na podatek – element pomocniczy (ID:16307).

W elemencie kwota netto bez zaliczki (ID:16219) zamieniono atrybut kwota brutto minus składka na ub. społ. (ID:8201) na nowy element ustalenia zaliczki na podatek – element pomocniczy (ID:16307).

 

Program poprawy jakości

W programie umieszczono mechanizm zbierający informacje statystyczne (o wykorzystywanym API PPK oraz wersji serwera SQL), pracujący w oparciu o Azure Monitor. Zbierane będą wyłącznie statystyki użycia w celu analizy potrzeb i poprawy jakości.

Konfiguracja komunikacji sieciowej >>

Inne zmiany

W zestawie karty wynagrodzeń Polski ład + odroczona zaliczka do US zamieniono element skł. na ub. zdrow. podl. odliczeniu (UoP) (31 grudnia 2021) na element: składka na ub. zdrowotne odl. (u. o pracę) (31 grudnia 2021) (ID: 16210).

 

Pliki do pobrania:

Źródło: https://pomoc.symfonia.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *