Kadry i Płace

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 2017.a

Zmiany w wersji 2017.a

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2

Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Zestawy PIT na rok 2017

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych na rok 2017 w definicji okresu „rok 2017 podatkowy” ustawiono następujące zestawy PIT:

PIT-11(2013-2016)

PIT-40(2013-2016)

PIT-4R(2013-2016)

PIT-8AR(2015-2016)

 

Miesięczna ulga podatkowa, a przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1926) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany zasad obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2017 roku.

Przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy:

za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 18% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz pomniejsza o miesięczną ulgę podatkową (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 32% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie pomniejsza o miesięczną ulgę podatkową (wartość parametru miesięczna ulga podatkowa i miesięczna ulga podatkowa uwzględniona będzie wynosiła „0”).

W przypadku otrzymania oświadczenia od pracownika, że jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, należy przypiąć pracownika do wzorca Zerowa ulga podatkowa lub wprowadzić wartość w elemencie Kwota podstawy opodatkowania niezarejestrowana w programie.

 

Świadectwo pracy – nowy wzór

W związku opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku, dotyczącym Świadectwa pracy, zaktualizowany został raport Świadectwo pracy.

Zmiany w dotyczą przede wszystkim wykazywania urlopów związanych z rodzicielstwem:

Do elementów Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem i Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego dodano atrybuty:

imię dziecka

nazwisko dziecka

 

W nowym wzorze świadectwa pracy powinny zostać zaprezentowane dane o wymiarze, częściach oraz imię i nazwisko dziecka na który został wykorzystany dany urlop.

Dotyczy to następujących punktów:

5.3 urlop ojcowski;

5.4 urlop rodzicielski;

5.5 urlop wychowawczy.

 

Prezentacja imienia i nazwiska dziecka przy danym urlopie wymaga wypełnienia atrybutów imię oraz nazwisko dziecka. W przypadku danych archiwalnych należy uzupełnić dane wstecznie.

Użytkownik w oknie parametrów raportu decyduje, które punkty mają być prezentowane w świadectwie, dodatkowo ma możliwość ich modyfikacji przed wydrukiem.

Świadectwo zostało uzupełnione o podpunkt (5.6) „korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy, w okresie (okresach)”. Dotyczy on informacji odnośnie okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Możliwość uzupełnienia danych prezentowanych w tym punkcie jest możliwa w oknie parametrów raportu.

 

Zaktualizowana została treść pouczenia zgodnie z rozporządzeniem.

 

Poprzednią wersję raportu Świadectwo pracy przeniesiono do katalogu Nieużywane pod nową nazwą Świadectwo pracy 2016.

 

Wykazywanie okresów nieskładkowych

Na świadectwie pracy, nieobecności z tytułu: choroba zwykła, wypadek w drodze do/z pracy, choroba w ciąży, badania kandydata na dawcę lub dawcy komórek, tkanek, narządów, pobyt w szpitalu, w zależności od ustawienia atrybutu finansowane przez zakład wykazywane będą:

Tak – jako wynagrodzenie za okres choroby,

Nie – jako zasiłek chorobowy.

 

Na świadectwie pracy nieobecności z tytułu:

zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem wykazane zostaną jako opieka nad dzieckiem,

zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny wykazane zostaną jako opieka nad chorym członkiem rodziny,

choroba zawodowa wykazane zostaną jako choroba zawodowa,

wypadek przy pracy wykazane zostaną jako wypadek przy pracy,

świadczenie rehabilitacyjne wykazane zostaną jako świadczenie rehabilitacyjne.

 

Umowa zlecenie – sposób potwierdzania liczby godzin

Do elementu Umowa zlecenie dodano atrybut sposób potwierdzania wykonania zleconej pracy, w którym można określić ustalony ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania czasu pracy zawieranej umowy zlecenie.

Jeśli zostanie wprowadzona wartość w tym atrybucie na wydruku umowy zlecenia zostanie dodany nowy punkt z tą informacją.

 

Nowe zdarzenie – wypadek w drodze z/do pracy

Dodane zostało nowe zdarzenie Wypadek w drodze do/z pracy w katalogu “4 Nieobecności / 1 Choroby”.

 

 

Rozliczanie ZUS ZLA w okresie wyczekiwania

Pracownicy, dla których wartość elementu Uprawniony do pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego w zestawie Dane osobowe pracownika\Przebieg zatrudnienia\Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców ustawiona została na Nie będą traktowani jak pracownicy w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku.

Atrybuty elementu Rozliczenia zasiłku w przypadku wystąpienia zdarzenia Choroba w okresie wyczekiwania, będą ustawiane na:

uprawniony do zasiłku: NIE

tytuł zasiłku: choroba w okresie wyczekiwania

% zasiłku: 0

(UP) podstawa za dzień: 0

potrącenie wynagrodzenia za zasiłek: wyliczone zostanie według liczby godzin do przepracowania (tak jak przy Nieobecności całodziennej usprawiedliwionej niepłatnej)

kod RSA: 151 usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku

 

W elemencie Bilans chorób pracownika będzie prezentowana liczba dni choroby w okresie wyczekiwania.

Na formularzach ZUS Z-3, ZUS Z-3a, RP-7 zostanie wykazana w uwagach informacja o okresie wyczekiwania.

Na świadectwie pracy nie będą wykazywane choroby w okresie wyczekiwania.

 

Komunikat o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie

W trakcie rejestracji zdarzeń związanych z macierzyństwem program poinformuje o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie.

 

Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

W związku ze zmianą prawną od 2017 roku na raporcie będą wykazywani pracownicy niezależnie od stażu pracy (wartość elementu Pierwsza praca pracownika zgodnie z Art. 6 pkt. 2 nie będzie brana pod uwagę).

 

W związku z uchyleniem Art. 6. pkt 2 w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, element kadrowy Pierwsza praca pracownika zgodnie z Art. 6 pkt. 2 został usunięty z zestawu Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców.

 

Wartości danych kadrowych na rok 2017

 

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków

od 2017-01-01

1725,80 zł.

Najniższe wynagrodzenie pracownika

od 2017-01-01

2000,00 zł.

Współczynnik do ekwiwalentu

od 2017-01-01

20,83

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2016-10-01 do 2016-12-31

98,80

od 2017-01-01 do 2017-03-31

97,00

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS

od 2017-01-01

600,00 zł.

Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz.

od 2017-02-01 do 2017-02-28

NIE

od 2017-03-01

TAK

Miesięczna ulga podatkowa ustawowa

od 2017-01-01

46,33 zł.

Miesięczne koszty uzyskania ustawowe

od 2017-01-01

111,25 zł.

Roczna ulga podatkowa

od 2017-01-01

556,02 zł.

Progi podatkowe

 

od 2017-01-01

 

18% w przedziale 0,00-85528,00 zł.

32% powyżej 85528,00 zł.

Maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2017-01-01

127890,00 zł.

Maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. Chorobowe

od 2017-01-01

10657,50 zł.

Miesięczne koszty uzyskania ustawowe

dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach

od 2017-01-01

139,06 zł.

Progi podatkowe

dla wzorca Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci

od 2017-01-01

 

18% w przedziale 0,00-85528,00 zł.

18% powyżej 85528,00 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

dla wzorca Właściciel

od 2017-01-01

2557,80 zł.

Kwota najniższej emerytury

od 2017-03-01

1000,00 zł.

 

Dane urzędów skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych zgodnie ze stanem na dzień 2016-12-16.

 

Inne zmiany

Poprawiono uwzględnianie na deklaracji PIT-11 ręcznej zmiany kwot na zakładce miesiące-lata.

Poprawiono odświeżanie rozliczania wzorców po zmianie definicji ‘Zestawy wzorców’ w oknie Okresy\Definicje list płac.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *