Kadry i PłaceSymfonia ERP

Nowa wersja Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 2017.c

W dniu 1 lutego 2017 roku wydano Sage Symfonia ERP Kadry i Płace. Aktualizacja dostosowuje program do aktualnych wymogów prawnych.

Najważniejsze  zmiany wdrożone w nowej wersji programu obejmują:

Zmiany w wersji 2017.c

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2

Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

 

Zestawy PIT na rok 2017

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych na rok 2017 w definicji okresu „rok 2017 podatkowy”  ustawiono następujące zestawy PIT:

 • PIT-11(2013-2016)

 • PIT-40(2013-2016)

 • PIT-4R(2013-2016)

 • PIT-8AR(2015-2016)

 

Miesięczna ulga podatkowa, a przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1926) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od  osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany zasad obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2017 roku.

 

Przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 18% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz pomniejsza o miesięczną ulgę podatkową (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 32% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie pomniejsza o miesięczną ulgę podatkową (wartość parametru miesięczna ulga podatkowa i miesięczna ulga podatkowa uwzględniona będzie wynosiła „0”).

 

W przypadku otrzymania oświadczenia od pracownika, że jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, należy przypiąć pracownika do wzorca Zerowa ulga podatkowa lub wprowadzić wartość w elemencie Kwota podstawy opodatkowania niezarejestrowana w programie.

 

Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof

Dodano raport Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof.

Raport znajduje się w katalogu Raporty kadrowe\B.Trwanie stosunku pracy i jest wykonywany dla poszczególnych pracowników. W górnej części okna podglądu raportu Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof dostępne są opcje umożliwiające wydrukowanie raportu, przesłanie go e-mail lub zapisanie do pliku w formacie PDF i MS Word.

Po zaznaczeniu opcji Wypełniać danymi można wykonać raport z uzupełnionymi danymi pracownika.

 

Świadectwo pracy – nowy wzór

W związku opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącym Świadectwa pracy, zaktualizowany został raport Świadectwo.  

Zmiany w Świadectwie pracy dotyczą przede wszystkim wykazywania urlopów związanych z rodzicielstwem:

Do elementów Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem i Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego dodano atrybuty:

 • imię dziecka

 • nazwisko dziecka

W nowym wzorze świadectwa pracy powinny zostać zaprezentowane dane o wymiarze, częściach oraz imię i nazwisko dziecka na który został wykorzystany dany urlop.

Dotyczy to następujących punktów:

 • 5.3 urlop ojcowski;

 • 5.4 urlop rodzicielski;

 • 5.5 urlop wychowawczy.

 

Prezentacja imienia i nazwiska dziecka przy danym urlopie wymaga wypełnienia atrybutów imię oraz nazwisko dziecka. W przypadku danych archiwalnych należy uzupełnić dane wstecznie.

Użytkownik w oknie parametrów raportu decyduje, które punkty mają być prezentowane w świadectwie, dodatkowo ma możliwość ich modyfikacji przed wydrukiem.

Świadectwo zostało uzupełnione o podpunkt (5.6) „korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy, w okresie (okresach)”. Dotyczy on informacji odnośnie okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Możliwość uzupełnienia danych prezentowanych w tym punkcie jest możliwa w oknie parametrów raportu.

Zaktualizowana została treść pouczenia zgodnie z rozporządzeniem.

Raport Świadectwo pracy w poprzedniej wersji został przeniesiony do katalogu Nieużywane pod nową nazwą Świadectwo pracy 2016.

 

Umowa zlecenie – sposób potwierdzania liczby godzin

Do elementu Umowa zlecenie dodano atrybut sposób potwierdzania wykonania zleconej pracy, w którym można określić ustalony ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania czasu pracy zawieranej umowy zlecenie.

Jeśli zostanie wprowadzona wartość w tym atrybucie na wydruku umowy zlecenia zostanie dodany nowy punkt z tą informacją.

 

Nowe zdarzenie – wypadek w drodze z/do pracy

Dodane zostało nowe zdarzenie Wypadek w drodze do/z pracy w katalogu 4 Nieobecności / 1 Choroby.

 

Wartości danych kadrowych na rok 2017

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Współczynnik do ekwiwalentu

od 2017-01-01

20,83

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2017-01-01 do 2017-03-31

97,00

Miesięczna ulga podatkowa ustawowa

od 2017-01-01

46,33 zł.

Miesięczne koszty uzyskania ustawowe

od 2017-01-01

111,25 zł.

Roczna ulga podatkowa

od 2017-01-01

556,02 zł.

Progi podatkowe

od 2017-01-01

 

18% w przedziale 0,00-85528,00 zł.

32% powyżej 85528,00 zł.

Maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2017-01-01

127890,00 zł.

Maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe

od 2017-01-01

10657,50 zł.

Miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach

od 2017-01-01

139,06 zł.

Progi podatkowe dla wzorca Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci

od 2017-01-01

18% w przedziale 0,00-85528,00 zł.

18% powyżej 85528,00 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel

od 2017-01-01

2557,80 zł.

Kwota najniższej emerytury

od 2017-03-01

1000,00 zł.

 

Dane urzędów skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych zgodnie ze stanem na dzień 2016-12-16. 

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

 • nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

 • w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego.

 • aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Źródło: http://pomoc.sage.com.pl/Help/KD/ERP/2017_c

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *