Aktualności

Nowa wersja programu Kadry i Płace One Payroll 2019.1d

Nowa wersja wprowadza cały szereg zmian prawnych w tym nowe wzory deklaracji PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-28/PIT-28S), zmiany w obszarze zestawień ZUS DRA i ZUS ZWUA , nową deklarację ZUS RPA, nowe dane kadrowe na 2019 rok i wiele innych.

Zmiany w wersji 2019.1d

Nowa deklaracja ZUS RPA

Do raportu Deklaracje ZUS eksport zbiorczy dodano możliwość przygotowania deklaracji ZUS RPA będącej nowym dokumentem rozliczeniowym, stosowanym od 1 stycznia 2019 r.

Deklaracja ZUS RPA przygotowywana będzie razem z deklaracją ZUS RCA w przypadku:

 • jeśli ubezpieczony w danym miesiącu otrzymał przychód, należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy, i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
 • jeśli ubezpieczony w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego otrzymał przychód, np. dodatek stażowy, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
 • jeśli ubezpieczony w danym miesiącu wykonywał pracę nauczycielską.

Zmiany w raportach ZUS DRA i ZUS ZWUA

Dostosowano raport ZUS DRA oraz ZUS ZWUA do aktualnie obowiązujących przepisów.

Deklaracja ZUS ZWUA posiada nową część V zawierającą informacje związane z rozwiązaniem stosunku pracy. W poprzedniej wersji programu wprowadzono konieczne zmiany w elementach i słownikach przygotowujące do wypełnienia części V tej deklaracji.

Umożliwiono wykonywanie raportu ZUS ZWUA eksport w sytuacji, gdy pracownikowi w miesiącu następującym bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy, zostały przypisane wzorce Pracownik zwolniony, (Współ)Pracownik i Płatność przelewem (etat) na cały miesiąc.

W deklaracji ZUS DRA został usunięty blok VI a jednocześnie dodany został blok IX dotyczący zestawienia należnych składek do zwrotu lub zapłaty.

Wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy.

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych wzorów dokumentów, programie uaktualniono raporty: 

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • Rozwiązanie umowy – skrócony okres wypowiedzenia 
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę 
 • Umowa o pracę uproszczona 
 • Umowa o pracę 

Umowa o pracę

W oknie parametrów raportu dodano nowe pole Dopuszczalna liczba godzin pracy (art 151(1) § 1 k.p.). Obsługuje ono punkt umowy: dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy. Informacje wpisane w to pole, pojawią się na wydruku jedynie, gdy umowa o pracę zawierana jest z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

oz_kip_23

Tekst wpisany w oknie parametrów w pole dopuszczalna liczba godzin pracy (art 151(1) § 1 k.p.), na wydruku raportu będzie dokończeniem zdania:

Dopuszczalna liczba godzin pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151(1) § 1 Kodeksu pracy wynosi ……….

Wartości danych kadrowych na rok 2019

Element kadrowyObowiązujeWartość
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właścicielod 2019-01-01 do 2019-12-313803,56 zł.
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )od 2019-01-01 do 2019-12-313803,56 zł.
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUSod 2019-01-01 do 2019-12-313803,56 zł.

Zmiany w Repozytorium Dokumentów

W repozytorium dokumentów dodano nowe grupy dla typów deklaracji: ZUS OSW i ZUS RIA. Tworzenie i obsługa tych dokumentów w programie Sage Kadry i Płace przygotowywane będzie wkrótce.

Inne zmiany

 • Poprawiono szybkość otwierania firm, zawierających przypomnienia.
 • Poprawiono mechanizm synchronizacji stanowiska i adresu e-mail pracownika z Sage HRCloud. Gdy pracownik miał aneks do umowy, nie synchronizowały się najnowsze dane.
 • Naprawiono zapamiętywanie ostatnich ustawień raportu Zestawienie rozliczenia zasiłków.
 • Naprawiono tworzenie uruchamianego z okna e-Teczki raportu Brakujące dokumenty.
 • Bilans urlopowy pełny na nowy rok (2019) zostanie automatycznie przeliczony w przypadku, gdy został wstawiony i zrealizowany nowy urlop w roku ubiegłym.
 • Usunięto błąd powodujący brak naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu, gdy data rozwiązania umowy o pracę wypada w pierwszy dzień miesiąca, będący dniem wolnym od pracy.
 • W raporcie Rezerwy urlopowe na kolejny rok w pozycji przewidywany na dzień … wymiar urlopu w dniach prezentowany będzie wymiar urlopu z uwzględnieniem urlopu zaległego.
 • Naprawiono wykonywane raportu Karta wynagrodzeń do MS Excel.
 • Naprawiono uwzględnianie zmienionej daty w parametrach Polecenia księgowania, gdy wykonywany jest eksport księgowań analitycznych do modułu finansowo-księgowego.
 • Poprawiono dla raportu ZUS ZUA eksport i ZUS ZZA eksport przekazywanie do programu Płatnik poprawnych informacji dla bloku I Dane organizacyjne, gdy raport jest wykonywany jako zmiana lub korekta danych adresowych.
 • Skorygowano obowiązującą od 2019-01-01 wartość elementu kadrowego Minimalna podstawa wymiaru zasiłków na 1941,52 zł.
 • Skorygowano datę obowiązywania elementu kadrowego współczynnik do ekwiwalentu z od 2018-11-01 do 2018-12-31na od 2018-11-08 do 2018-12-31.
 • Naprawiono uwzględnianie na deklaracji przypisanych do klasy PIT IFT-1/1R(13) poz.71 z art.29-30a ustawy – dochód zwolniony elementów.
 • W PIT-11 poprawiono wykazywanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przypadku, gdy osoba, która pracuje na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło miała także więcej niż jedno rozliczenie do umowy zryczałtowanej oskładkowanej.
 • Usunięto błąd powodujący przenoszenie wartości sekcji F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy przygotowywanej deklaracji PIT-11 z pierwszego pracownika do kolejnych pracowników. Sytuacja występowała, gdy pierwszy pracownik przy z grupy, dla której wykonywany jest raport miał wypełniony element Informacja o należnościach lub świadczeniach PIT-11/PIT-8C.
 • Poprawiono tworzenie pliku XML dla deklaracji PIT-11, aby weryfikacja formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów nie informowała o brakujących danych w pozycji 56, kiedy powinna ona być pusta.

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Instalacja nadpisuje wersje 2019.1, 2019.1b programu.

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2019, 2019.a, 2019.1, 2019.1b.

Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace powoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP. Aby kontynuować pracę z Sage Kadry i Płace i Sage Symfonia ERP we wspólnej bazie należy:

 1. Wykonywać konwersję za pomocą modułu Sage Symfonia ERP Administracja.
 2. Wykonać pierwsze logowanie do Sage Kadry i Płace za pomocą konta użytkownika z prawami administratora.

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

 • Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.
 • W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.
 • Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *