AktualnościKadry i Płace

Aktualizacja programu Kadry i Płace 2022.d

Uaktualnienie zawiera zmiany dostosowujące naliczanie wynagrodzeń do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Zmiany w wersji 2022.d

Aktualizacja wyliczenia umów o pracę oraz umów zleceń zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym zasady poboru zaliczek na PIT opublikowanym w dzienniku ustaw 7 stycznia 2022 r.

Na potrzeby obsługi zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dodano dwa elementy sterujące wyliczeniami:

 • Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 (dla umów o pracę),
 • Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 dla umowy zlecenia.

Wartość parametru należy ustawić na pierwszy dzień miesiąca, w którym chcemy wykonać wypłaty zgodnie z Rozporządzeniem czyli jeśli wypłacasz wynagrodzenie za 01‑2022 do 10‑02‑2022, to ustaw datę od 2022‑02‑01.

Zainstalowanie aktualizacji nie powoduje automatycznego stosowania rozporządzenia. Konieczne jest odpowiednie ustawienie (dla Firmy lub Pracownik) powyższych elementów  w zestawie Parametry podatkowe (indywidualne).

Utworzono nowe elementy:

 • zaliczka na p. doch. odprowadzona do US (31 grudnia 2021) – wyliczona kwota zaliczki według zasad z roku 2021 r.
 • Zaliczka na podatek wg Polskiego Ładu – zaliczka wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.(zawsze bez stosowania rozporządzenia).
 • odroczona zaliczka na p. doch. odprowadzona do US w 2022 (narastająco) – wartość wyliczana jest narastająco w roku.
 • naliczona zaliczka na podatek (31 grudnia 2021) – kwota wyliczana jest wg zasad z 2021 r. i prezentowana jest bez zaokrąglenia do pełnej złotówki.

Nowe elementy zostały dodane do nowego zestawu list płac Główna lista płac + odroczona zaliczka do US oraz zestawu kart wynagrodzeń Zestawienie Polski Ład + odroczona zaliczka do US.

W przypadku umów o pracę, jeżeli w danym miesiącu w kilku pierwszych wypłatach pracownik będzie miał stosowana niższą zaliczkę wg roku 2021, a następnie w kolejnej wypłacie przekroczy limit stosowania rozporządzenia 12 800, to należy pobrać całą zaliczkę nie pobraną we wcześniejszych listach, o ile pozwoli na to wynagrodzenie pracownika.

Rozliczanie zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. dla umów zleceń

Zmiany elementów związane z wyliczaniem odliczonej zaliczki na podatek:

 • naliczona zaliczka od UCP od 1 stycznia 2022 (zmieniona nazwa składnika ID 1296 pobrane zaliczki od umów cywilno-prawnych) – kwota elementu prezentowana jest bez zaokrąglenia do pełnej złotówki. Stosowana do porównania kwota powinna być zaokrąglona.
 • odroczona zaliczka na podatek do US z umowy zlecenia w 2022 ­(nowy składnik) – kwota jest różnicą pomiędzy zaliczką naliczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. (bez stosowania rozporządzenia) a faktycznie odprowadzoną w danym miesiącu zaliczką na podatek do US (przy zastosowaniu rozporządzenia) wykazaną w elemencie: zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. cyw.-pr..  Kwota prezentowana jest dla każdego rachunku osobno, a w przypadku przekroczenia limitu 12 800 zł w danym miesiącu prezentuje jaką kwotę wcześniej odroczonej zaliczki na podatek należy pobrać i odprowadzić do US.

Powyższe elementy zostały dodane do zestawu list płac: Lista wypłat z umów cywilnoprawnych.

Proces KOREKT wynagrodzenia naliczonego i wypłaconego bez zastosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.

Przed utworzeniem okresów korygujących nie zalecamy dodawania wartości w elementach kadrowych dotyczących stosowania Rozporządzenia (Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 i Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 dla umowy zlecenia).

Umowy o pracę

 1. Utwórz proces Wyrównania i Korekty dla miesiąca stycznia 2022 r.
 2. W okresie korygującym wybierz pracowników, którym korekta ma być wykonana i poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy wybierz polecenie Korekta systemu wynagrodzeń.
 3. Ustaw w Parametrach podatkowych (indywidualnych) firmy i/lub pracowników stosowanie Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 na TAK wskazując datę początku obowiązywania.

Umowy zlecenia

2. Utwórz proces Wyrównania i Korekty dla miesiąca stycznia 2022 r. dołączając:

 • wszystkie okresy dla UCP,
 • oraz jeśli zleceniobiorca ma PPK, to również pozostałe okresy z tego miesiąca.

2. W oknie Pracownicy przejdź do odpowiedniego okresu korygującego a następnie z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) dla wybranego zleceniobiorcy wybierz polecenie Korekta systemu wynagrodzeń i potwierdź wyświetlony komunikat:

oz_kip_117

 

3. Otwórz dane kadrowe pracownika i przejdź do zestawu Podatki / Parametry podatkowe (indywidualne).

4. Dodaj wartość elementu Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 dla umowy zlecenia na Tak od daty początku obowiązywania.

5. Zapisz zmiany.

6. Sprawdź poprawność naliczeń.

Jeśli ustawienie elementu kadrowego Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 dla umowy zlecenia wykonano dla firmy (ustawienie globalne), wtedy po wykonaniu dla pracownikowi (lub ich grupy) polecenia Korekty systemu wynagrodzeń należy samodzielnie uruchomić naliczenie wartości w zestawie umowy zlecenia.

Przy niewielu zleceniobiorcach można skorygować wartość przez ponowne naliczenie wartości w zestawie umowy zlecenia. Przy użyciu polecenia Przelicz komórkę:

 

oz_kip_118

 

Przy wielu zleceniobiorcach można to wykonać operacje zbiorczo, po zaznaczeniu zleceniobiorców, których wynagrodzenia chcemy skorygować.

 

oz_kip_119

 

Wybieramy odpowiedni zestaw a w celu bardziej czytelnej prezentacji danych, możemy przeglądać dane np. od 2022-01-01. Po ustawieniu zestawu klikamy przycisk Odśwież lub F5.

 

oz_kip_124

 

Następnie klikamy prawym klawiszem myszki na kwocie, która ma być przeliczona i jest odblokowana (nie jest wypełniona szarym tłem) i wybieramy polecenie Przelicz komórkę.

 

oz_kip_125

 

oz_kip_126

Dla zamkniętych i niewymagających korekty transakcji nie będzie nowego przeliczenia, informuje o tym komunikat:

oz_kip_127

Po włączeniu parametru Stosowanie rozporządzenia MF z 07.01.2022 dla umowy zlecenia automatycznie w rozliczeniu umowy wylicza się atrybut ub. zdr. odliczone. Po przekroczeniu limitu jego wartość nadal jest obliczana ale nie wpływa na podatek odprowadzony.

Uwaga! Element kadrowy Rozliczenie umowy zlecenia w trakcie aktualizacji zostanie nadpisany domyślnymi ustawieniami. Jeśli w firmie wykorzystywane są rozwiązania indywidualne modyfikujące ten element, należy sprawdzić jego konfigurację, w tym formuł dla atrybutów: podatek naliczonyubezp. zdrowotne oraz podatek odprowadzony.

Do elementu kadrowego Rozliczenie umowy zlecenia dołączono nowe elementy: ub. zdr. do odliczenia (do 31 grudnia 2021) oraz podatek naliczony (31 grudnia 2021).

Ulga dla klasy średniej

Dodano składnik Podstawa ulgi dla klasy średniej, który pokazuje przychód opodatkowany, który jeśli zawiera się w odpowiednim przedziale będzie stanowił podstawę do wyliczeń ulgi dla klasy średniej. Jeśli przychód jest za niski lub za wysoki, to ulga dla klasy średniej nie będzie się wyliczać.

Kreator zatrudniania

W kreatorze zatrudniania nowego pracownika w kroku 3 Dane podatkowe dodano ustawienia dla obsługi ulgi dla klasy średniej:

 • Ulga dla klasy średniej (tak/nie) – informacja czy pracownik korzysta z ulgi dla klasy średniej.
 • Zwolnienie z podatku (PIT 0) – informacja czy pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku jako osoba w wieku emerytalnym, powracająca z zagranicy lub opiekun co najmniej czwórki dzieci.

 

oz_kip_116

 

Zmiany w klasach i elementach

Z klasy Wchodzi do podstawy ulgi dla klasy średniej usunięto elementy:

 • Przychód z innego źródła (podatek wg. progu) (ID 14820)
 • Przychód z innego źródła (podatek wg. progu, skł. na ub. sp) (ID 14819)

Do klas Pracownik etatowy oraz Pracownik zwolniony dodano nowy element podstawa ulgi dla klasy średniej (ID 16196) prezentujący faktyczną podstawę wyliczenia ulgi dla klasy średniej w danym okresie.

Deklaracje PIT

Zaktualizowano wzory deklaracji:

 • PIT-4R(12),
 • IFT-1/IFT-1R(16).

Wydruk ERP-7

Zaktualizowano zaświadczenie ERP-7.

Ustawione wartości parametrów

Wzorzec \ Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe)

od 2021-12-09 do 2022-01-04

od 2022-01-05

7,25

7,75

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie sektora w IV kw. ub. r.

od 2022-01-01

6221,04 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

we wzorcu Właściciel.

od 2022-01-01 do 2022-01-31

4665,78 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

we wzorcu Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne).

od 2022-01-01 do 2022-01-31

4665,78 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

we wzorcu Właściciel z ograniczoną składką ZUS

od 2022-01-01 do 2022-01-31

4665,78 zł.

 

Pomoc – O programie

W oknie O programie dodano informację o wersji wykorzystywanego serwera SQL.

 

oz_kip_114

 

Inne zmiany

 • Rozwiązano problem błędu kreatora zatrudnienia występujący przy rejestracji kontynuacji zatrudnienia pracownika.
 • Poprawiono obsługę zaokrągleń przy wyliczeniu zaliczki na podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej w przypadku, gdy jest więcej niż jeden okres.

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Konwersję firmy można wykonać z wersji  2021, 2021.a, 2021.b, 2021.2, 2021.2a, 2022, 2022.a, 2022.b, 2022.c.

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

 • Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.
 • W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.
 • Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Do pobrania:

Żródło: https://pomoc.symfonia.pl/data/kd/ERP/2022_d/data/zmiany_w_wersji.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *